Ano Tagalog Ng Cake

If you are looking for the answer of Ano Tagalog Ng Cake, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding Ano Tagalog Ng Cake. Read it below.

pin  yummy filipino   asian food

ano tagalog ng cake?​

Ask: ano tagalog ng cake?

KEYK

Explanation:

CAKE sa Tagalog KEYK

Ano ang tagalog ng cake?

Ang salitàng Inglès na cake ay walàng pormal na maitatawag na salin sa Filipino. Dahil ito ay isang hiram na salita ng Wikang Filipino, ito ay binibigkas na keyk.

  • ʙᴜᴍɪʟɪ sɪ ɴᴀɴᴀʏ ɴɢ ᴋᴇʏᴋ ᴘᴀʀᴀ sᴀ ᴋᴀᴀʀᴀᴡᴀɴ ɴɪ ᴀᴛᴇ ᴍᴀʀɪᴇ.
  • ᴍᴀsᴀʀᴀᴘ ᴀɴɢ ᴛsᴏᴋᴏʟᴀᴛᴇɴɢ ᴋᴇʏᴋ ɴᴀ ᴍᴜʟᴀ sᴀ ᴋᴀɪɴᴀɴɢ ɪʏᴏɴ.
  • ʜɪɴᴅɪ ᴋᴏ ᴍᴀɪᴡᴀsᴀɴɢ ᴍᴀᴘᴀᴋᴀɪɴ ɴɢ ᴋᴇʏᴋ ɴᴀ ɴᴀsᴀ ᴍᴇsᴀ ɴᴀᴋᴀʜᴀɪɴ.

#CarryOnLearning

Ano tagalog ng cake​

Ask: Ano tagalog ng cake​

Answer:

keyk is the tagalog word

:

Answer:

kek; munting tinapay; munting; munting tinapay na; tinapay na; tinapay; kakanin;

ano Tagalog ng cake ?​

Ask: ano Tagalog ng cake ?​

mamon po

Explanation:

pa brainliest po

ano Tagalog ng cake​

Ask: ano Tagalog ng cake

Answer:

keyk po

Explanation:

MARK ME AS A BRAINLIEST 🙂

ano tagalog ng cake​

Ask: ano tagalog ng cake​

Answer:

keyk or pande crema

Explanation:

follow my Brainly account

Answer:

cake

kek; munting tinapay; munting; munting tinapay na; tinapay na; tinapay; kakanin;

Ano Tagalog ng cake? how to pronounce cake in Tagalog?​

Ask: Ano Tagalog ng cake?

how to pronounce cake in Tagalog?​

Answer:

cake

keik

keyk

bibingka

puto

mamon

magkeik

magkeyk

gumawa ng keik

magluto ng keik

magputo

magbibingka

ano Tagalog ng cake ​

Ask: ano Tagalog ng cake ​

Answer:

Keyk is the tagalog word for cake

Explanation:

Hope it helps have a nice day and keep safe

Ano Tagalog NG toothpaste?Ano Tagalog NG Cake?​

Ask: Ano Tagalog NG toothpaste?
Ano Tagalog NG Cake?​

Answer:

TOOTHPASTE pasimada

CAKE- pandekrema

PA BRAINLEST NAMAN PO

ano tagalog ng cake​

Ask: ano tagalog ng cake

Answer:

actually Hindi ko din alam pero sabi nila pande crema daw pero spanish ata yun

Explanation:

pa brainliest

ano tagalog ng cake?​

Ask: ano tagalog ng cake?​

Answer:

keyk ang tagalog ng cake.

keyk a rich,sweet,baked dessert, typically made with flour,eggs, sugar and butter a sweet dessert

Not only you can get the answer of Ano Tagalog Ng Cake, you could also find the answers of ano tagalog ng, Ano Tagalog NG, Ano Tagalog ng, ano Tagalog ng, and ano Tagalog ng.