Ano Oras Trabaho Mo In English

If you are looking for the answer of Ano Oras Trabaho Mo In English, you’ve got the right page. We have approximately 2 FAQ regarding Ano Oras Trabaho Mo In English. Read it below.

february  echoz lang tagalog quotes collection

1. Ano ang pinakaangkop na paglalarawan sa Pahayag ng Personal

Ask: 1. Ano ang pinakaangkop na paglalarawan sa Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay o Personal Mission Statement? * 1 point
A. Pangarap na nais marating.
B. Tunguhin na gustong matupad sa hinaharap.
C. Pamantayan ng pag-abot ng mithiin sa buhay.
D. Personal na motto o kredo na nagpapahayag ng kabuluhan ng buhay

2. Bakit hinihikayat na ikaw mismo ang bumuo ng Pahayag ng Misyon sa Buhay? * 1 point
A. Makahihikayat ng iba na gawin din ito.
B. Mapaghahandaan ang anomang suliranin.
C. Matatanaw nang malinaw ang kinabukasan.
D. Mapatutunayang may pangarap ka sa buhay.

3. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsasabuhay ng kasabihang “Begin with the end in mind”? * 1 point
A. Nais nang matapos ni Seb ang kanyang pag-aaral.
B. Batid ni Max sa edad na 13, ang nais na kurso at trabaho balang araw.
C. Humingi ng payo si Miro sa kanyang ate para sa track sa Senior High School. D. Tinulungan ni Rico ang matalik na kaibigan na gawin ang kanyang proyekto.

4. Bakit mahalaga ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay? *
A. Magkakaroon ka ng pagkakalibangan. B. Mapaghahandaan mo ang iyong hinaharap.
C. Magiging matatag ka sa anomang suliranin sa buhay.
D. Mapagtutuunan mo ang pagtupad sa mga itinakdang mithiin.

5. Piliin ang sitwasyon na nagpapatunay na makatutulong ang mabuting pagpapasya sa pagtamo ng buhay sa hinaharap?
A. Sinunod ni Rey ang kanyang tatay sa kagustuhan nitong tulungan siya sa kaniyang negosyo.
B. Nalilito si Sam sa kanyang pangarap kaya nakinig na lamang siya sa gusto ng kanyang magulang.
C. Nagsikap at nagsanay si Yam na maging guro dahil bata pa lamang siya ay nais na niyang makapagturo.
D. Nagkasundo ang magkaibigang Lena at Gab na pareho ang kanilang maging kurso para hindi magkahiwalay

6. Alin sa sumusunod ang nagpapatunay na nakatutulong ang paggawa ng Personal na Misyon sa Buhay upang mapagpasyahan ang kurso at trabaho?
A. Nagtakda si Ana ng edad kung kailan siya magtratrabaho.
B. Minimithi ni Ron na kumuha ng criminology at maging isang pulis.
C. Inihahanda nang mabuti ni Zen ang sarili sa pagiging responsableng working student.
D. Pinagbubuti ni Sam ang kanyang pag-aaral lalo na asignaturang AP, Filipino at English bilang paghahanda sa pagiging abogado.

7. Bilang mag-aaral sa Ikapitong Baitang, ano ang pinakaangkop na maging Personal na Misyon sa Buhay sa kasalukuyan?
A. Makapagtapos ng pag-aaral.
B. Magbigay ng suporta sa mga kaibigan.
C. Makatulong ng pinansyal sa magulang.
D. Magkaroon ng buo at maayos na pamilya.

8. Ang sumusunod ay mga pamantayan sa pagsulat ng Personal na Pahayag sa Buhay MALIBAN sa:
A. Mangolekta ng kasabihan.
B. Magpahinga o maglaan ng oras sa pag-iisip.
C. Gamitin ang paraang tinatawag na “brain dump”.
D. Igalang ang pasya ng magulang para sa iyong kinabukasan.

9. Alin sa sumusunod ang dapat gawin ni Ren upang maabot ang kanyang pangarap na maging abogado?
A. Magbasa ng iba’t ibang aklat.
B. Sumali sa mga debate sa paaralan.
C. Mag-aral nang mabuti at paghandaan ang bar exam.
D. Pagtuunan ng pansin ang komunikasyon at pakikipagtalastasan.

10. Bakit hinihikayat na magpahinga o maglaan ng oras na pag-isipan ang paggawa ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay?
A. Hindi ito magdudulot ng kalituhan.
B. Mauunawaan mo ang iyong ginagawa.
C. Maisasa-alang-alang nang ganap ang tama at matuwid na pasya.
D. Matitiyak na hindi ka maiimpluwensiyahan ng iba sa iyong pagpili.

11. Isa sa pamantayan sa pagsulat ng Personal na Misyon sa buhay ay ang “Brain Dump”. Paano ito isinasagawa?
A. Pumili ng kasabihan na may halaga sa iyo.
B. Huwag madaliin ang pagsulat nang nais o misyon.
C. Magtungo sa isang tahimik na lugar na maari kang makapag-isip.
D. Pagsulat ng anomang nais o misyon sa loob ng 15 minuto at pagpili batay sa layunin.

12. Ano ang layuning na kapaloob sa binasang Pahayag ng Misyon sa Buhay?
A. Mahalin ang kapwa estudyante.
B. Maging produktibong bahagi ng paaralan.
C. Mapaglingkuran ang mga kapwa mag-aaral.
D. Mahahal muli sa susunod na eleksyon sa paaralan.

13. Sa iyong palagay, ano ang kanyang pinahahalagahan?
A. Pagkakaroon ng mataas na marka.
B. Pagiging mahusay at kilalang mag-aaral.
C. Pagiging abala sa mga gawaing pampaaralan.
D. Paglilingkod at pagtulong sa kapwa at paaralan.

14. Maliban sa iyong sarili, sino ang higit na makatutulong sa iyo upang matupad ang misyon na ito?
A. guro, magulang, kamag-aral
B. mayor, vice-mayor at city councilors
C. ibang opisyal, kaibigan, punongbayan
D. barangay captain, SK Chairman, SK Kagawad

15. Kung ikaw ay bubuo ng katulad na Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay, ano ang higit mong dapat isa-alang-alang upang maging makabuluhan ang iyong paglilingkod?
A. Pokus at oras dahil kailangan itong paglaaan ng panahon.
B. Talento at talino bilang patunay na maalam sa mga bagay-bagay.
C. Ugali at pakikitungo sa iba upang magawa ang makipag-ugnayan sa kapwa.
D.Responsable at paglingkod na magbibigay ng kaganapan sa layuning tumulong sa kapwa at paaralan.​

Answer:

1.Personal na motto o kredo na nagpapahayag ng kabuluhan ng buhay

2. Mapaghahandaan ang anomang suliranin

3.Tinulungan ni Rico ang matalik na kaibigan na gawin ang kanyang proyekto

4.Magiging matatag ka sa anomang suliranin sa buhay

5.Nagkasundo ang magkaibigang Lena at Gab na pareho ang kanilang maging kurso para hindi magkahiwalay

6.Pinagbubuti ni Sam ang kanyang pag-aaral lalo na asignaturang AP, Filipino at English bilang paghahanda sa pagiging abogado.

7.Makatulong ng pinansyal sa magulang.

8.Mangolekta ng kasabihan

9.Pagtuunan ng pansin ang komunikasyon at pakikipagtalastasan.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

11. Ang mga sumusunod ay pagkakaiba ng talento at kakayahan

Ask: 11. Ang mga sumusunod ay pagkakaiba ng talento at kakayahan maliban sa:
A. Ang talento ay isang pambihira at likas na kakayahan samantalang ang kakayahan ay kalakasang intelektwal upang makagawa ng isang pambihirang bagay.
B. Ang talento ay mula sa pambihirang katangian na minana sa magulang samantalang ang kakayahan ay tinataglay ng tao dahil sa kanyang kakayahang mag-isip.
C. Ang talento ay mahirap sukatin samantalang ang kakayahan ay tinataglay ng tao dahil sa kanyang kakayahang mag-isip.
D. Ang talento ay kusang lumalabas sa takdang panahon samantalang ang kakayahan ay kailangang dumaan sa proseso ng pagsasanay.
12. Bakit may mga taong nagsasabi na sila ay ipinanganak na walang talento?
A. Dahil hindi sila naglalaan ng panahon upang ito ay tuklasin
B. Dahil mayroon talagang tao na ipinanganak na walang talento
C. Dahil hindi pa panahon upang matuklasan nila ang kanilang talento
D. Dahil hindi nila kinikilala ang kanilang mga kakayahan na talento dahil hindi naman ito makaagaw atensyon
13. Mababa ang marka ni Leo sa English dahil hirap siya sa asignaturang ito.Palaging mababa ang kanyang marka sa mga pagsusulit at hindi siya magkaroon ng lakas ng loob na magrecite sa klase dahil hirap siya sa pagsasalita ng inlges. Ano ang maaaring maging solusyon sa suliranin ni Leo?
A. Maglapat ng mga paraan kung paano isasagawa ang pagpapaunlad ng kanyang kakayahan sa pagsasalita at pagsusulat sa Ingles
B. Tayahin kung ano ang dahilan ng kanyang kahinaan sa asignatura
C. Tukuyin kung ano ang nais na matutuhan upang ito ay paularin
D. Lahat ng nabanggit
14. Ang mga sumusunod ay katangian ng tiwala sa sarili maliban sa:
A. Ito ay hindi namamana
B. Ito ay nababago sa paglipas ng panahon
C. Ito ay hindi nakasalalay na sa mga bagay na labas sa ating sarili
D. Ito ay unit-unting natutuklasan bunga ng karanasan
15. Si Kristine ay itinalaga bilang pinuno ng samahan ng mga kabataang tumutulong sa pagpapalaganap ng kaayusan at kalinisan ng kapaligiran sapagkat mahusay siyang makipag-ugnayan at maunawaan ang damdamin ng kapwa. Ano ang talino ni Kristine?
A. Intrapersonal B. Interpersonal C. Existential D. Spatial
16. Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng paguulit, ritmo, o musika. Hindi lamang ito pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig kundi pag-uulit ng isang karanasan.
A. kinesthetic C. musical/rhythmic
B. existential D. visual/spatial
17. Bakit mahalagang tuklasin at paunlarin ang mga angking talento at kakayahan?
A. Upang magkaroon ng tiwala sa sarili at malampasan ang mga kahinaan
B. Upang maisakatuparan ang mga tungkulin sa sarili at sa lipunan
C. Upang makapaglingkod sa pamayanan
D. Lahat ng nabanggit
18. Ano ang kaugnayan ng hilig sa pagpili ng kursong pang- akademiko/ bokasyunal?
A. Magtutulak ang pagkakaroon ng kinahihiligan upang makamit ang labis na
tagumpay sa hinaharap
B. Makatutulong ang hilig upang makakuha ng trabahong makapagbibigay ng kasiyahan sa hinaharap
C. Makatutulong ang hilig upang matiyak na maipakikita ang galing sa pag-aaral upang maitaas ang antas ng pagkatuto
D. Makatutulong ang hilig upang mapili ang angkop na kursong pang-akademiko o teknikal-bokasyunal
19. Nakapagbibigay ito ng damdamin ng pagpapahalaga at paggalang sa sarili o pagmamalaki. Ang pangungusap na ito tungkol sa hilig ay :
A. Tama, ito ang pinakamataas na makakamit sa pagtuklas ng hilig.
B. Tama, dahil kung ang hilig mo ang iyong ginagawa, magagawa mo ito ng buong sigla at husay.
C. Mali, dahil makakamit lamang ito kung ginagawa ang hilig upang tulungan ang kapwa.
D. Mali, dahil mahalagang nakaayon ang hilig sa talento at kakayahan ng tao upang makamit ang mga ito
20. Bakit mahalagang malaman mo ang iyong hilig?
A. Magbibigay kahulugan ito sa bawat pang-araw-araw na gawain
B. Makatutulong ito upang matukoy ang bagay na nais mong gawin sa iyong libreng oras.
C. Palatandaan ito ng mga uri ng trabaho na magbibigay ng kasiyahan at kaganapan sa iyo bilang tao
D. Makapagpapaunlad ito ng talento at kakayahan.

Answer:

11.D

12.A

13.D

14.A

15.C

16.C

17.A

18.A

19.A

20.D

Explanation:

Hi!Ang mga tanong na binigay mo ay sumasalamin sa iyo,kaunting pagiintindi at paglalaan ng oras lang ang puhunan nito.Sana makatulong!

Not only you can get the answer of Ano Oras Trabaho Mo In English, you could also find the answers of 11. Ang mga, and 1. Ano ang.